Privacybeleid Titia Reuser Taxaties

 

Mijn verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, ben ik de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat ik beslis welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Ik ben ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van mijn website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan mijn privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Ik gebruik en verwerk onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ik heb deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kan ik ook gebruiken om u informatieve berichten te sturen die verbandhouden met mijn onderneming. Bezoekt u mijn website, dan kunnen ik mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren.

Wat doe ik met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten

Ik verwerk uw gegevens om opdrachten uit te kunnen voeren. Ik verstrek deze gegevens alleen in uw opdracht aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk aan een reparateur, leverancier of bezorgdienst.  Ik eis van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor ik deze aan hen beschikbaar stel.

Cookies

Mijn website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om mij of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers mijn site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar mijn eigen servers of die van een derde partij, zoals Google/Google Analytics.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook ik vind het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorg ik voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en er zijn geen andere  personen die ermee werken dan ikzelf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Ik hanteer daarbij als redelijk uitgangspunt de overeengekomen of de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die ik verwerk, het recht om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om mij te verzoeken de digitale gegevens die ik verwerk over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerk, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij mij.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, verneem ik graag van u en los dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Titia Reuser